แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,187,700 1,212,750
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
411,410 474,580
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3,331,250  267,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6,005,300 53,500
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,412,700 2,600,750
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 13,348,360 4,608,580

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมพัฒนาที่ดิน (สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์)
3,022,750  
 1. กรมปศุสัตว์
64,200 64,200
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์)
42,500  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
45,200  
 1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
80,000  
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
2,390,000  
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักงานทรัพยากรภาค 2)
3,962,200  
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์)
46,210  
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์)
180,000 117,000
 1.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3,962,200 4,348,800
รวมงบประมาณ 10 หน่วยงาน 13,348,360 4,608,580
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563