แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,187,700
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
411,410
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3,331,250
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6,005,300
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,412,700
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 13,348,360

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
5 45,200
  1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
3 80,000
  1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์)
2 180,000
     4. กรมปศุสัตว์ 4 64,200
     5. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์) 3 42,500
     6. กรมทรัพยากรน้ำ 4 2,390,000
     7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 10 46,210
     8. สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3 3,022,750
     9. สำนักงานทรพยากรภาค 2 1 3,962,200

    10.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

34 3,962,200
รวมงบประมาณ 10 หน่วยงาน   13,348,360
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562