แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,056,700 1,312,000
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
263,600 162,930
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
172,000 357,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 110,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,212,200 1,514,482
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,704,500 3,456,412

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน)
69,900 110,582
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
157,600  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
  10,000
 1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
154,000 20,000
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  7,730
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลลี
20,000  
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,258,000 3,269,100
รวมงบประมาณ  หน่วยงาน 2,704,500 3,456,412
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563