แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,056,700
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
263,600
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
172,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,212,200
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,704,500

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
7 69,900
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6 157,600
  1. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
4 154,000
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
2 45,000
    5.  องค์การบริหารส่วนตำบลลี 1 20,000

    6.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

32 2,258,000
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน   2,704,500
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562