ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่ิอการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ พริกหวาน เมล่อน 18  
2559 พริกหวาน มะเขือเทศเชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น เมล่อน 11 7
2560 แตงกวาญี่ปุ่น พริกหวาน มะเขือเทศเชอรี่ เมล่อน 47 91
2561 แตงกวาญี่ปุ่น พริกหวาน มะเขือเทศเชอรี่ ซาโยเต้ 32 8
2562 แตงกวาญี่ปุ่น พริกหวาน มะเขือเทศเชอรี่ เสาวรส องุ่น 41 12.5

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562