ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2559 กะหล่ำปลี แตงกวาญี่ปุ่น พริกขี้หนู ฟักแฟง คะน้า มะเขอืเทศโทมัส มะเขือเปราะ เสาวรส องุ่น 16 13
2560 กะหล่ำปลี แตงกวาญี่ปุ่น พริกขี้หนู ฟักแฟง คะน้า มะเขือเทศโทมัส มะเขือเปราะ เสาวรส องุ่น 17 13
2561 กะหล่ำปลั คะน้า ผักกวางตุ้ง พริกหนุ่ม ฟักแฟง ฟักทองคางคก แตงกวาญี่ปุ่น องุ่น เสาวรส  41 32.75
2562 กวางตุ้ง กะหล่ำปลี ฟักแฟง ฟักทอง เบบี้ฮ่องเต้ แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ มะม่วง เสาวรส องุ่น 21 17.75

ที่มา: สำนักพัฒนา 

 

 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562