ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพืื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2561 กรีนโอ๊ค เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก เรดโอ๊ค   8 40

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561