ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 จิงจูฉ่าย 4 2
2558 พริกเมกซิกัน แตงกวาญี่ปุ่น คะน้าฮ่องกง เงาะ เสาวรส 16 12.50
2559 ถั่วเหลือง เงาะ 41 122.50
2560 คะน้าฮ่่องกง กุยช่ายดอก ถั่วเหลือง เงาะ 56 385.50
2561 คะน้าฮ่องกง กุยช่ายดอก ถั่วเหลือง เงาะ 60 418.96

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561