ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 จิงจูฉ่าย 4 2
2558 พริกเมกซิกัน แตงกวาญี่ปุ่น คะน้าฮ่องกง เงาะ เสาวรส 16 12.50
2559 ถั่วเหลือง เงาะ 41 122.50
2560 คะน้าฮ่่องกง กุยช่ายดอก ถั่วเหลือง เงาะ 56 385.50
2561 คะน้าฮ่องกง กุยช่ายดอก ถั่วเหลือง เงาะ 60 418.96
2562 เงาะ ถั่วเหลือง 27 170

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562