ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดกวางตุ้ง ผักบุ้ง ฟักทองคางคก ถั่วฝักยาว ผักสลัด แตงกวา คะน้า เสาวรส 46 36.40
2559 เสาวรส 12 15.50
2560 ฟักทองญี่ปุ่น เสาวรส 41 48.30
2561 ฟักทองญี่ปุ่น กาแฟ เสาวรส 55 127.10

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561