ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพืื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2561 พริกหวาน มะเขือเทศ เสาวรส  12 8

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561