ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส 14 6.11
2558 หอมญี่ปุ่น มะเขือเทศโทมัส มะเขือม่วง เสาวรส 29 62.90
2559 แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น ไผ่หวาน มะเขือเทศโทมัส เคพกูสเบอรี่ มะม่วง เมล่อน เสาวรส องุ่น 33 73
2560 แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น ไผ่หวาน มะเขือเทศโทมัส หอมญี่ปุ่น มะม่วง เมล่อน เสาวรส องุ่น 40 134.50
2561 แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น ไผ่หวาน มะเขือเทศโทมัส มะเขือเทศเชอรี่ พริกหวาน มะเขือม่วง หอมญี่ปุ่น เคพกูสเบอรี่ มะม่วง เมล่อน เสาวรส องุ่น อาโวคาโด 62 182.75
2562 มะเขือเทศโทมัส มะเขือม่วง หอมญี่ปุ่น 10 20.50

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562