ประวัติความเป็นมา

     ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้มีหนังสือทุนการกุศลสมเด็จย่า ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2543  ขอให้มูลนิธิโครงการหลวงให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  เทคนิคการปลูกพืช  และการตลาดให้แก่เกษตรกรบ้านแม่มะลอ ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ และต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนากับเกษตรกรตัวแทน จำนวน 19  ราย  ได้ตกลงในหลักการปลูกพืชผักส่งตลาดโครงการหลวงโดยเน้นการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในขั้นต้น กำหนดการปลูกหอมญี่ปุ่นเป็นพืชนำร่อง โดยได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ” ต่อมาในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ”

 

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่พิกัด E 440760, N 2058379 มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900–1,200 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562