ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ เป็นหนึ่งโครงการใน 17 แห่งของพื้นที่ขยายงานโครงการการหลวงในปี 2548 ซึ่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ" การดำเนินงานเริ่มแรกมี 1 หมู่บ้าน คือบ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ต่อมาได้มีการขยายงานไปยังกลุ่มบ้านใกล้เคียงมี 6 กลุ่มบ้านได้แก่ บ้านแม่วาก บ้านใหม่พัฒนาสันติ บ้านแม่มุ บ้านสบวาก จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านในโครงการจำนวน 7 กลุ่มบ้าน ได้แก่ บ้านแม่มะลอ บ้านแม่วาก บ้านใหม่พัฒนาสันติ บ้านแม่มุ บ้านสบวาก บ้านแม่นาจร บ้านแม่นาจรเหนือโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,057เมตร มีลำห้วยแม่มะลอไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบแคบๆ ทอดตามลำห้วยแม่มะลอ อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 21.58 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561