ประวัติความเป็นมา

          ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีการตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณปี พ.ศ.2460 แต่เดิมบ้านวาวีมีชื่อเดิมว่า บ้านหวะวี เป็นภาษามูเซอร์ แปลว่าป่าของหนู เริ่มแรกเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีชาวเขาเผ่ามูเซอร์และเผ่าลีซออาศัยอยู่ ซึ่งมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ต่อมามีชาวเขาเผ่าเย้า กะเหรี่ยง อาข่า และจีนฮ่อ เริ่มทยอยเข้ามาอาศัยอยู่รวมกลุ่มกัน จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้น ต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ได้นำเสนอให้โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงเข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่สูงดอยวาวีและมีการประสานขอข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนา และสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้าดำเนินการโครงการขยายผลโครงการหลวงต่อไป โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวีในปี 2548 ซึ่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี" ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวีได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีมีสำนักงานโครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี โดยอยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 176  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย ระยะทาง  32  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร สำหรับทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางพื้นที่ในตำบลวาวี  สภาพถนนยังเป็นดินลูกรัง บางเส้นทางไม่สามารถใช้สัญจรได้ในฤดูฝน

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562