ประวัติความเป็นมา

          ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มี 25 หมู่บ้าน เป็นตำบลวาวีที่มีราษฎรหลายชนเผ่าเข้ามาอาศัย มีการตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณปี พ.ศ.2460 แต่เดิมบ้านวาวีมีชื่อเดิมว่า บ้านหวะวี เป็นภาษามูเซอร์ แปลว่าป่าของหนู เริ่มแรกเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์ และเผ่าลีซออาศัยอยู่ ซึ่งมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ต่อมาประมาณ พ.ศ.2490 นายนุ สุมา ซึ่งเป็นพ่อค้าวัว ได้เข้ามาบุกเบิกให้ชาวบ้าน ทำเมี่ยงและชาหมัก และได้มีชาวเขาเผ่าเย้า กะเหรี่ยง อาข่า และจีนฮ่อ เริ่มทยอยเข้ามาอาศัยอยู่รวมกลุ่มกัน จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้น ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้มีบริษัทชาจาก กทม. (ใบชาตราสามม้า) เข้ามาชักจูงให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการปลูกเมี่ยงมาเป็นการปลูกชาแทน ทำให้ชาวบ้านวาวีเจริญเป็นหมู่บ้านใหญ่จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ได้นำเสนอให้โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงเข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่สูงดอยวาวีและมีการประสานขอข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนา และสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากหน่วยงานในพื้นที่ พบว่าพื้นที่ตำบลวาวีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาพื้นที่สูงไทยเยอรมัน ประมาณเมื่อปี พ.ศ. 2539 แต่ยังคงมีปัญหาหลงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ยาเสพติด วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ดังนั้นสำนักงาน ปปส. ภาค 5 จึงได้มีหนังสือที่ ยธ.1113 (สปพ)/4098 ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อให้พิจารณานำเสนอองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงพิจารณา ซึ่งหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้าดำเนินการโครงการขยายผลโครงการหลวงต่อไป โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี เป็นหนึ่งโครงการใน 17 แห่งของพื้นที่ขยายงานโครงการการหลวงในปี 2548 ซึ่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี" เริ่มแรกการดำเนินงาน 1 หมู่บ้าน คือบ้านวาวี หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ขยายงานไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 3 หมู่บ้าน 5 กลุ่มบ้าน ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้   โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีระดับความสูงตั้งแต่ 400-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ภูมิประเทศ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับป่าดงดิบ บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 19.63 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561