ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กิจกรรม

1. กายภาพ

1.ปริมาณถังขยะและบ่อขยะในชุมชนไม่เพียงพอ

1.จัดตั้งถังขยะบริเวณจุดต่างๆในชุมชน

1.สนับสนุนถังขยะ และจัดอบรมให้ความรู้ระบบการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

2.สร้างบ่อขยะที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อปริมาณขยะในชุมชน

2.จัดสร้างแหล่งรองรับขยะชุมชน

2.น้ำอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ

3.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริโภค

3.เจาะหาแหล่งน้ำบาดาลเพิ่ม

4.สร้างแท้งกักเก็บน้ำ

5.ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ

3.เส้นทางลำเลียงผลผลิตเข้าถึงพื้นที่ได้ลำบาก

4.ปรับปรุงพื้นที่ผิวถนน

6.ก่อสร้างเส้นทางลำเลียงผลผลิต(คอนกรีตเสริมเหล็ก)

4.ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

5.สร้างระบบกักเก็บน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร

7.ขุดบ่อเก็บน้ำ

8.สร้างฝายกักเก็บน้ำ

2. เศรษฐกิจ

1.ราคาผลผลิตตกต่ำ

1.ปรับชนิดพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้น

1.ส่งเสริมปลูกผัก/ไม้ผลเศรษฐกิจ

2.รับซื้อสินค้าทางการเกษตรลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง

2.พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

3.ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช

4.ลดการใช้สารเคมี

2.การตลาดเพื่อกระจายสินค้า

3.สร้างเครือข่ายการตลาดเพื่อกระจายสินค้าการเกษตร

5.จัดหาตลาดรองรับผลผลิต

3.ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน

4.สนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร

6.ส่งเสริมงานหัตกรรม

7.การแปรรูปผลผลิตในชุมชน

3. สังคม

1.ขาดผู้นำวัฒนธรรมประเพณี

1.สนับสนุนการสืบทอดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม

1.ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

2.การสอนประเพณีเครื่องดนตรี

2.ยาเสพย์ติดในกลุ่มเยาวชน

2.ส่งเสริมกิจกรรมด้านยาเสพย์ติด

3.ส่งเสริมการเล่นกีฬา

4.การดูและเอาใจใส่จากครอบครัว

4. สิ่งแวดล้อม

1.คุณภาพดินและน้ำ

1.วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตร

1.ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่

2.ทำการปรับสภาพดินหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว

2.การใช้สารเคมี

2.สร้างความตระหนักแก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง

1.สนับสนุนการตรวจหารสารเคมีในเลือด

2.ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

3.ที่ดินทำกิน(เอกสารสิทธิ)

3.ระบุขอบเขตพื้นที่ทำการเกษตรให้ชัดเจน

3.จัดทำที่ดินรายแปลง

4.กำหนดเอกสารสิทธิ

4.พื้นที่เกษตรไม่เหมาะสม

4.จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

5.การทำนาขั้นบันได

6.การปลูกหญ้าแฝก

5.พื้นที่ป่าถูกทำลาย จากการบุกรุกป่า เผาป่า

5.ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลพื้นที่ป่า

7.ส่งเสริมทำแนวกันไฟ

8.ปลูกป่าทดแทน

9.สร้างความเข้าใจในการใช้พื้นที่ป่า

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2559)  , สำนักพัฒนา   ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2559