ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กิจกรรม

1. การวิจัย

1. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

2. อากาศร้อนและแห้งแล้ง

1. การปรับปรุงบำรุงดิน

2. การหาพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของพื้นที่

1. การปลูกพืชอายุสั้นพร้อมกับการปลูกพืชบำรุงดิน

2. การปลูกพืชทนร้อน

2. การพัฒนาอาชีพ

1. พื้นที่ในการทำการเกษตรมีอย่างจำกัด

2. ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร

3. ไม่มีพืชทางเลือกที่เหมาะสมในการส่งเสริม

4. ไม่สามารถเข้าไปส่งเสริมงานได้ทุกกลุ่มบ้าน

1. อาชีพทางเลือกที่ใช้พื้นที่น้อย ใช้น้ำน้อย และมีรายได้ต่อพื้นที่สูง

2. การพัฒนางาน โดยเน้นจุดสาธิตและเรียนรู้ในชุมชน

1. การปลูกผักหรือไม้ผลในโรงเรือน

3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. การรวมกลุ่มในด้านการเกษตรยาก กลุ่มออมทรัพย์มีเป็นบางบ้าน ชุมชนยังพึงพาตนเองได้น้อย การออมน้อย หนี้สินมาก

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนา

2. สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

1. ส่งเสริมการทำแผนชุมชน และขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์

2. จัดตั้งกลุ่มและกองทุน

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. พื้นที่เสื่อมโทรมจากการปลูกมันสำปะหลังติดต่อการเป็นเวลานาน

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการปรับปรุงบำรุงดินในระหว่างการปลูกพืช

2. ปรับระบบเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

1. การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

2. การส่งเสริมการปลูกพืชปรับปรุงดิน

3. ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบกาการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

5. การตลาดและโลจิสติกส์

1. ไม่มีช่องทางการตลาดรองรับการประกอบอาชีพ /พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง

1. ส่งเสริมอาชีพใหม่ที่มีตลาดรองรับ

2. สนับสนุนกลุ่มในการจัดการด้านการตลาด

 

1. ส่งเสริมอาชีพและจัดหาตลาดรองรับ

2. จัดตั้งกลุ่ม/กลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. .การคมนาคมลำบาก

2. พื้นที่ส่วนใหญ่ขาดน้ำทั้งอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร

 

1. การสร้างถนนคอนกรีต

2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

3. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

1. การสร้างถนนคอนกรีต

2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

3. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

 

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (พ.ศ. 2560 - 2564)  , สำนักพัฒนาข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560