ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์

1. การพัฒนาอาชีพ

1. การชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง

2. การเผาพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร

3. การปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด) เป็นระยะเวลานาน

1. ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่มธาตุอาหาร

2. พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้จากพืชเดิม และพืชใหม่ ตามแนวทางโครงการหลวง

1. สนับสนุนงานวิจัยการปรับปรุงบำรุงดิน และพืชทางเลือกใหม่

2. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก

3. ส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด

1. ชุมชนไม่มีความสามัคคี / กลุ่มไม่แข็งแรง

2. ขาดความรู้ในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. ขาดการรวมกลุ่มผู้ผลิต

1. รวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง

2. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. รวมกลุ่มผู้ผลิต เพื่อวางแผนในการปลูกพืช การขนส่ง และการตลาด

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร

2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชน/เกาตรกรตัวอย่าง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการขายโดยใช้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในด้านการผลิต การขนส่ง และการจำหน่าย

3. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1. เกษตรกรขาดความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่ากับพื้นที่เกษตร

2. มีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

3. สภานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการทำเกาตรที่ขาดไม้ยืนต้น

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการแยกพื้นที่เกษตรออกจากพื้นที่ป่า

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกไม้ยืนต้น

3. ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มการปลูกพืชผสมผสานเน้นไม้ยืนต้น

1. สนับสนุนการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง แยกพื้นที่เกษตรออกจากพื้นที่ป่า

2. เน้นการปลูกป่าชาวบ้าน ป่าใช้สอย ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. เส้นทางคมนาคมลำบาก

2. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

3. ไม่มีไฟฟ้า

4. ขาดน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร

1. ขอรับการสนับสนุนหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่

2. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อเุปโภค บริโภค และการเกษตร

1. สนับสนุนชุมชนในการทำแผนชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1. ขาดการเก็บข้อมูลที่ดี 1. พัฒนาการเก็บข้อมูล และระบบการจัดเก็บข้อมูล 1. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย

 

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2560)  , สำนักพัฒนาข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561