ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์
1. การพัฒนาอาชีพ

1. พื้นที่ในการทำการเกษตรมีอย่างจำกัด

2. ขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการปลูกพืชในการทำการเกษตร

1. พัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า
2. พัฒนาศักยภาพพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
3. พัฒนาการปลูกผักปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP
4. พัฒนาการผลิตผักเชื่อมโยงโครงการหลวง
5. พัฒนาการปลูกไม้ผลเชื่อมโยงกับโครงการหลวงและงานท่องเที่ยว
6. พัฒนาส่งเสริมพืชท้องถิ่น

1. การพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาด้านตลาด  
1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์
2. ปรับปรุงโรงรวบรวมคัดบรรจุให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาการวิเคราะห์สารให้ได้มาตรฐาน
4. สนับสนุนรถขนส่งผลผลิตในการส่งเสริมผลผลิตสู่ตลาดโครงการหลวง

1. การพัฒนาตลาด คุณภาพและมาตรฐาน

3. การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง 1. ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมีมากกว่ารายได้ทำให้เกิดหนี้สิน
1. พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้นำ
2. พัฒนากลุ่ม อาชีพ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก กาแฟ ปศุสัตว์ วิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มพึ่งตนเอง
3. พัฒนาธนาคารข้าว
4. ส่งเสริมทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน
5. พัฒนาให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยมีภูมิคุ้มกัน

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 1. การบุกรุกพื้นที่ป่า  
1. กำหนดขอบเขตการทำประโยชน์ที่ดิน
2. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
3. การส่งเสริมปลูกไม้ป่าชาวบ้าน
4. การปลูกหญ้าแฝก
5. การส่งเสริมการทำฝายชะลอน้ำ
6. การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ  
1. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และสามารถในการส่งเสริมให้แก่เกษตรกร
2. พัฒนาให้เกษตรกรมีทะเบียนเกษตร
3. พัฒนาแหล่งข้อมูลและระบบ IT
4. ประสานหน่วยงานร่วมบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ

1. การพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานภายนอกและภายใน

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2560)  , สำนักพัฒนาข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560