การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

1. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่)

3 ราp

พื้นที่ 4 ไร่

4 ราย

5 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

12 ราย

พื้นที่ 13 ไร่

15 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

18 ราย

พื้นที่ 26 ไร่

35 ราย

พื้นที่ 59 ไร่

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

18 ราย

พื้นที่ 17 ไร่

66 ราย

พื้นที่ 64 ไร่

78 ราย

พื้นที่ 67 ไร่

15 โรงเรือน

43 ราย

พื้นที่ 57 ไร่

47 ราย

พื้นที่ 29 ไร่

46 ราย

พื้นที่ 40 ไร่

37 ราย
3. ส่งเสริมการปลูกถั่ว/งา (ราย/ไร่)          

10 ราย

พื้นที่ 21 ไร่

23 ราย

พื้นที่ 40 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่/โรงเรือน)    

9 ราย

2 โรงเรือน

8 ราย

พื้นที่ 0.50 ไร่

7 ราย

พื้นที่ 1 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

10 ราย

พื้นที่ 1.5 ไร่

5. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

35 ราย

พื้นที่ 91 ไร่

62 ราย

พื้นที่ 182 ไร่

43 ราย

พื้นที่ 127 ไร่

49 ราย

พื้นที่ 143 ไร่

6 ราย

พื้นที่ 60 ไร่

21 ราย

พื้นที่ 82 ไร่

17 ราย

พื้นที่ 155 ไร่

6. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)   11 ราย 6 ราย 28 ราย   16 ราย 16 ราย
7 Food bank (ราย/ไร่)      

9 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

 

5 ราย

พื้นที่ 32 ไร่

 
8. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุรภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย)             68 ราย
8. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)       5 ราย 11 ราย 7 ราย  

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561