การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดความรู้ (ราย)   120 ราย 228 ราย     172 ราย  

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

5 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

10 ราย

พื้นที่  10 ไร่

5 ราย

พื้นที่  5 ไร่ 2 โรงเรือน

51 ราย

พื้นที่ 8 ไร่ 6 โรงเรือน

25 ราย

พื้นที่ 15 ไร่ 27 โรงเรือน

33 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

42 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

11 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

127 ราย

พื้นที่ 229 ไร่

70 ราย

พื้นที่ 63 ไร่ 5 โรงเรือน

84 ราย

พื้นที่ 70.50 ไร่ 19 โรงเรือน

40 ราย

พื้นที่ 37 ไร่ 40 โรงเรือน

45 ราย

พื้นที่ 35 ไร่

65 ราย

พื้นที่ 45 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

54 ราย

พื้นที่ 79 ไร่

85 ราย

พื้นที่ 101 ไร่

 

140 ราย

พื้นที่ 373 ไร่

45 ราย

พื้นที่ 96 ไร่

86 ราย

พื้นที่ 130 ไร่

90 ราย

พื้นที่ 300 ไร่

5. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)   78 ราย 25 ราย 58 ราย   10 ราย 15 ราย
6. Food bank (ราย/ไร่)           20 ราย 25 ไร่  
7. ส่งเสริมการปลูกเห็ด (ราย)     20 ราย 36 ราย      
8. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร (ราย)   หัตถกรรม 6 ราย หัตถกรรม 6 ราย หัตถกรรม 17 ราย      

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561