ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 8,794,800 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 16 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1 โรงเรือน  
2 2552 โรงเรือน 1 โรงเรือน  
3 2553 โรงเรือน 1 โรงเรือน  
4 2553 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1 แห่ง  
5 2553 โรงเรือน 1 บ่อ  
6 2553 ห้องครัว 1 แห่ง  
7 2554 โรงเก็บวัสดุ 1 โรง  
8 2555 ทางเข้าสำนักงาน 1 แห่ง  
9 2557 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
10 2557 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
11 2558 ทางเข้าสำนักงาน 1 แห่ง  
12 2559 คูระบายน้ำคอนกรีต 1 แห่ง  
13 2559 โรงเรือน 1 โรง  
14 2560 ทางเข้าสำนักงาน 1 แห่ง  
15 2561 อาคารคัดบรรจุผลผลิต 1 แห่ง  
16 2563 ห้องตรวจวิเคราะห์สารเคมี 1 แห่ง