ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 1,713,100 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 14 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2556 โรงครัว 1 หลัง  
2 2556 อาคารสำนักงานโครงการ 1 หลัง  
3 2556 ขยายแนวเขตไฟฟ้า 1 จุด  
4 2557 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ 1 แห่ง  
5 2557 สร้างโรงรวบรวมผลผลิต 1 แห่ง  
6 2558 สร้างระบบกรองน้ำดื่ม 2 แห่ง  
7 2558 สร้างระบบกรองน้ำดื่ม 2 แห่ง  
8 2558 สร้างระบบกรองน้ำดื่ม 2 แห่ง  
9 2558 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ 1 แห่ง  
10 2558 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร 1 แห่ง  
11 2558 โรงเก็บวัสดุ 1 โรง  
12 2558 โรงเรือนปลูกพืช 1 โรง  
13 2559 อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 1 หลัง  
14 2560 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 2 แห่ง