ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 49,731,000 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 16 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุการเกษตร 1 โรง  
2 2552 เสาธงชาติ (เสาเหล็ก) 1 ต้น  
3 2552 รางน้ำฝน 1 ชุด  
4 2557 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
5 2557 ปรับปรุงห้องน้ำ (2 ห้อง) 1 แห่ง  
6 2557 โรงเรือนปลูกผัก 1 แห่ง  
7 2557 โรงเรือนเพาะกล้า 1 แห่ง  
8 2558 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
9 2558 ปรับปรุงฐานวางเตาอบเพิ่มเติม 6 หลัง  
10 2558 ปรับปรุงฐานวางเตาอบเพิ่มเติม 6 หลัง  
11 2558 ห้องพักเอเฟรม 2 หลัง  
12 2558 ห้องพักเอเฟรม 2 หลัง  
13 2559 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
14 2559 อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต 1 แห่ง  
15 2559 ห้องวิเคราะห์สารเคมี 1 ห้อง  
16 2560 ระบบไฟฟ้าสำนักงานพร้อมติดตั้ง 1 แห่ง