ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 26,497,400 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2553 โรงปุ๋ยหมัก 1 โรงเรือน  
2 2558 โรงเรือนปลูกพืช 1 โรงเรือน  
3 2558 อาคารเก็บปัจจัยการผลิตการเกษตร 1 หลัง  
4 2558 ห้องวิเคราะห์สาร พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง  
5 2560 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
6 2563 อาคารเก็บปัจจัยการผลิต 1 หลัง  
7 2563 ห้องน้ำ (ชาย หญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 ชุด) 1 หลัง  
8 2563 บ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง  
9 2563 โรงเรือนปุ๋ยหมัก 1 โรงเรือน