แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,083,380 1,388,140 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
297,970 350,430
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
220,000 467,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
230,000 200,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,947,400 1,791,040
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,778,750 4,196,610

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน)
58,400 98,680
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
157,600  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร ( ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกาตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง))
23,750  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษครอำเภอสองแคว)
24,000  
 1. กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่)
36,000 5,000
 1. กรมป่าไม้
  140,000 
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
   7,730
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000  39,000
 1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองแคว)
16,000  
 1. กองร้อยทหารพรานที่ 3201 กรมทหารพรานที่ 32
300,000  
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3,388,000  3,906,200 
รวมงบประมาณ หน่วยงาน 3,778,750 4,196,610
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563