แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,083,380
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
297,970
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
220,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
230,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,947,400
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,778,750

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดน่าน
6 58,400
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6 157,600
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
2 45,000
  1. กองร้อยทหารพรานที่ 3201 กรมทหารพรานที่ 32
1 300,000
    5.  สำนักงานเกษครอำเภอสองแคว 3 24,000

    6.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกาตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)

2 23,750
    7. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 5 36,000
    8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองแคว 3 16,000

    9.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

36 3,388,000
รวมงบประมาณ 9 หน่วยงาน   3,778,750
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562