แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,946,530
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
402,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
839,500
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1,400,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,135,500
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 7,723,530

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 เชียงราย)
4 60,000
  1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
3 21,950
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย
2 60,000
  1. กรมการข้าว
6 232,000
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1 1,000,000
    6.  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 1 167,800
    7.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 2 85,000

    8.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

47 6,096,780
รวมงบประมาณ 8 หน่วยงาน   7,723,530
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562