แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,946,530 1,085,410 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
402,000 533,225
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
839,500 750,447
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1,400,000 25,529,600
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,135,500 3,059,200
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 7,723,530 30,957,882 

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย)
85,000 143,200
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 เชียงราย)
60,000  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง))
21,950 19,500
 1. กรมการข้าว
232,000  
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
  25,000,000 
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  29,600
 1. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย)
167,800  345,950
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย)
60,000 52,000
 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1,000,000  
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
6,096,780 5,367,632
รวมงบประมาณ 7,723,530 30,957,882
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563