การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559 2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

15 แผน

15 หมู่บ้าน

15 แผน

15 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

6 แผน

6 หมู่บ้าน

6 แผน

6 หมู่บ้าน

 
2. หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน)         3 ชุมชน 1 ชุมชน  
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

1 กลุ่ม

29 ราย

3 กลุ่ม

57 ราย

6 กลุ่ม

95 ราย

14 กลุ่ม

257 ราย

4 กลุ่ม

335 ราย

7 กลุ่ม

1,154 ราย

2 กลุ่ม

27 ราย

4. สนับสนุนกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/ราย)        

2 กลุ่ม

45 ราย

2 กลุ่ม

77 ราย

2 กลุ่ม

172 ราย

5. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน (กลุ่ม/ครั้ง/ราย)

1 กลุ่ม

36 ราย

2 กลุ่ม

56 ราย

3 กลุ่ม

97 ราย

3 กลุ่ม

113 ราย

9 ครั้ง

90 ราย

3 ครั้ง

1,350 ราย

 
6. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้าน)             1 หมู่บ้าน

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจแม่สลองพืชผล (กลุ่มผัก)

วิสาหกิจ

45

236,265

กลุ่มวิสาหกิจซากุระ(ซากุระคอฟฟี่)แม่จันหลวง

วิสาหกิจ

42

25,840

กลุ่มผู้ปลูกองุ่น

พึ่งตัวเอง

8

160

 

ที่มา : สำนักพัฒนา