ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองทั้งหมด 67 กลุ่มบ้านบ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,309 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 30,722 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบวิถีเกษตรดั้งเดิม อาชีพรองลงมาคือ รับจ้างทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่ และอาชีพค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชา กาแฟอาราบิก้า ข้าวไร่ พลับ พลัม(เชอรี่) สุกร และไก่พื้นเมือง มีการรวมกลุ่มกันภายในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมหลายกลุ่ม เช่น  กลุ่มพลังอาสาสมัครป้องกันไฟป่า กลุ่มป่าชาวบ้าน อาสาตำรวจหมู่บ้าน กองหนุนเพื่อความมั่งคงของประเทศ และกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว การรวมกลุ่มทางการค้าและการเกษตรได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ชาดอยแม่สลอง กลุ่มธนาคารข้าว และกลุ่มยุวเกษตรกร เป็นต้น

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงแม่สลอง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้าน)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. สันติคีรี

1

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ไทย,จีน,อาข่า,ลั้วะ,ไทใหญ่

543

7,416

C

2. อังหล่อ

1

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

 

 

C

3. โลจังชน

1

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

 

 

C

4. อาแหละ

2

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

37

339

C

5. เลาสิบ

3

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อิ๊วเมี่ยน (เย้า)

53

359

B

6. ป่าไม้อุทิศ

3

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

 

C

7. ธาตุ

4

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ลีซู

140

1,275

C

8. ป่าคาสุขใจ

5

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

125

892

C

9. จะบูสี

5

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ลาหู่

 

 

C

10. กลาง

6

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ไทย.จีน.อาข่า.ไทใหญ่

136

685

C

11. เฮกะ

6

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

 

C

12. อาแบ

7

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

99

685

B

13. ป่าคาสามัคคี

8

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า,จีน

66

535

C

14. ป่าคาสามัคคี 2

8

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

 

-

15. พนาสวรรค์

9

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า,จีน,ไทใหญ่,ล่าหู่

104

811

C

16. แม่จันหลวง

10

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

75

839

B

17. แม่เต๋อ

10

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

85

 

B

18. เจียงจาใส

11

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

135

808

C

19. ใหม่สันติ

12

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

171

744

C

20. ปางวัว

12

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

 

C

21. ตงจาใส

13

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า,จีน.ลั๊วะ

80

304

C

22. อาแหม

13

แม่สลองใน

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

65

600

C

23. สามสูง

13

แม่สลองใน

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

 

 

-

24. สันติสุข

 

ป่าตึง

 

 

 

831

3,272

C
25. เฮโก   ป่าตึง     ลีซู 46 259 C
26. หล่อโย   ป่าตึง     อาข่า 58 367 C
27. กิ่วสะไต   ป่าตึง     อาข่า,ลาหู่ 68 464 C
28. แสนใหม่   ป่าตึง     ลาหู่     C
29. รวมใจ   ป่าตึง     จีนยูนาน,อาข่า,ลาหู่     -
30. จะกอนะ   ป่าตึง           -
31. ทุ่งต่าง   ป่าตึง     ไทย,อาข่า,ลาหู่ 131 341 C
32. ห้วยมะหินฝน   ป่าตึง     ไทย,อาข่า,ลาหู่ 305 803 -
33. ห้วยต่าง   ป่าตึง       396 1,000 C
34. เชี่ยวยี่   ป่าตึง           -
35. ลอสา   ป่าตึง           -
36. ปางสา   ป่าตึง     ไทย,อาข่า,ลาหู่ 446 860 -
37. จะตะ   ป่าตึง           -
38. ใหม่สันเจริญ   ป่าตึง       369 241 C
39. เล่าฝู่   ป่าตึง     จีนยูนาน,อาข่า,ลาหู่ 446 860 -
40. จะหยี   ป่าตึง           -
41. โป่งขม   ป่าตึง           -
42. โป่งป่าแขม   ป่าตึง     อิีวเมี่ยน (เย้า)     -
43. ปางตันเดื่อ 9 แม่อาย     ไทย,ไทใหญ่ 144 973 C
44. ปางหล่ายอาย 9 แม่อาย           B
45. ปางนอก 9 แม่อาย           C
46. ปางใน 9 แม่อาย           C
47. ปางแสนเครือ 9 แม่อาย           C
48. ปางมะกล้วย 9 มะลิกา           C
49. ปางตันฆ้อง 1 มะลิกา     ไทย,ไทใหญ่ 114 708 C
50. ปางตันกอก 1 มะลิกา           -
51. ปางนอก 1 มะลิกา           -
52. ตาดหมอก 3 แม่อาย     ไทย,ไทใหญ่ 84 377 C
53. ตอดหมอก2  3 แม่อาย           -
54. จะนะ 11 แม่อาย       133 736 C
55. นามะอึ้น 12 แม่อาย     ไทย,ไทใหญ่     -
56. ดอยแหลม 13 แม่อาย       127 735 -

57. ผาแดงบน

15

ร่มเย็น

เชียงคำ

พะเยา

อิ๊วเมี่ยน (เย้า)

22

148

B

58. หนองห้า

15

ร่มเย็น

เชียงคำ

พะเยา

 

 

 

-

59. พญาพิภักดิ์

13

ยางฮอม

ขุนตาล

เชียงราย

ม้ง

130

400

C

60. ห้วยกุ๊ก

20

ปอ

เวียงแก่น

เชียงราย

ม้ง

70

300

C

61. ห้วยปอ

17

ปอ

เวียงแก่น

เชียงราย

อิ๊วเมี่ยน (เย้า)

55

250

C

62. แม่สูนน้อย

3

แม่สูน

ฝาง

เชียงใหม่

 

388

1,208

C

63.สะนามเหนือ

2

ผาช้างน้อย

เชียงคำ

พะเยา

 

32

128

-

64.ห้วยกอก

2

 

 

 

 

 

 

-

65.ห้วยเอี๋ยน

2

 

 

 

 

 

 

-

66.น้ำปุกเหนือ

2

 

 

 

 

 

 

-

67.สะนามใต้

2

 

 

 

 

 

 

-

รวม

 

6,309

30,722

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562