ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองทั้งหมด 67 กลุ่มบ้านบ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,309 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 30,722 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบวิถีเกษตรดั้งเดิม อาชีพรองลงมาคือ รับจ้างทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่ และอาชีพค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชา กาแฟอาราบิก้า ข้าวไร่ พลับ พลัม(เชอรี่) สุกร และไก่พื้นเมือง มีการรวมกลุ่มกันภายในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมหลายกลุ่ม เช่น  กลุ่มพลังอาสาสมัครป้องกันไฟป่า กลุ่มป่าชาวบ้าน อาสาตำรวจหมู่บ้าน กองหนุนเพื่อความมั่งคงของประเทศ และกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว การรวมกลุ่มทางการค้าและการเกษตรได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ชาดอยแม่สลอง กลุ่มธนาคารข้าว และกลุ่มยุวเกษตรกร เป็นต้น

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงแม่สลอง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้าน)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

1. สันติคีรี

1

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ไทย,จีน,อาข่า,ลั้วะ,ไทใหญ่

543

7,416

2. อังหล่อ

1

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

 

 

3. โลจังชน

1

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

 

 

4. อาแหละ

2

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

37

339

5. เลาสิบ

3

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อิ๊วเมี่ยน (เย้า)

53

359

6. ป่าไม้อุทิศ

3

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

 

7. ธาตุ

4

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ลีซู

140

1,275

8. ป่าคาสุขใจ

5

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

125

892

9. จะบูสี

5

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ลาหู่

 

 

10. กลาง

6

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ไทย.จีน.อาข่า.ไทใหญ่

136

685

11. เฮกะ

6

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

 

12. อาแบ

7

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

99

685

13. ป่าคาสามัคคี

8

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า,จีน

66

535

14. ป่าคาสามัคคี 2

8

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

 

15. พนาสวรรค์

9

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า,จีน,ไทใหญ่,ล่าหู่

104

811

16. แม่จันหลวง

10

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

75

839

17. แม่เต๋อ

10

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

85

 

18. เจียงจาใส

11

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

135

808

19. ใหม่สันติ

12

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

171

744

20. ปางวัว

12

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

 

 

 

21. ตงจาใส

13

แม่สลองนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า,จีน.ลั๊วะ

80

304

22. อาแหม

13

แม่สลองใน

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

65

600

23. สามสูง

13

แม่สลองใน

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

อาข่า

 

 

24. สันติสุข

 

ป่าตึง

 

 

 

831

3,272

25. เฮโก   ป่าตึง     ลีซู 46 259
26. หล่อโย   ป่าตึง     อาข่า 58 367
27. กิ่วสะไต   ป่าตึง     อาข่า,ลาหู่ 68 464
28. แสนใหม่   ป่าตึง     ลาหู่    
29. รวมใจ   ป่าตึง     จีนยูนาน,อาข่า,ลาหู่    
30. จะกอนะ   ป่าตึง          
31. ทุ่งต่าง   ป่าตึง     ไทย,อาข่า,ลาหู่ 131 341
32. ห้วยมะหินฝน   ป่าตึง     ไทย,อาข่า,ลาหู่ 305 803
33. ห้วยต่าง   ป่าตึง       396 1,000
34. เชี่ยวยี่   ป่าตึง          
35. ลอสา   ป่าตึง          
36. ปางสา   ป่าตึง     ไทย,อาข่า,ลาหู่ 446 860
37. จะตะ   ป่าตึง          
38. ใหม่สันเจริญ   ป่าตึง       369 241
39. เล่าฝู่   ป่าตึง     จีนยูนาน,อาข่า,ลาหู่ 446 860
40. จะหยี   ป่าตึง          
41. โป่งขม   ป่าตึง          
42. โป่งป่าแขม   ป่าตึง     อิีวเมี่ยน (เย้า)    
43. ปางตันเดื่อ 9 แม่อาย     ไทย,ไทใหญ่ 144 973
44. ปางหล่ายอาย 9 แม่อาย          
45. ปางนอก 9 แม่อาย          
46. ปางใน 9 แม่อาย          
47. ปางแสนเครือ 9 แม่อาย          
48. ปางมะกล้วย 9 มะลิกา          
49. ปางตันฆ้อง 1 มะลิกา     ไทย,ไทใหญ่ 114 708
50. ปางตันกอก 1 มะลิกา          
51. ปางนอก 1 มะลิกา          
52. ตาดหมอก 3 แม่อาย     ไทย,ไทใหญ่ 84 377
53. ตอดหมอก2  3 แม่อาย          
54. จะนะ 11 แม่อาย       133 736
55. นามะอึ้น 12 แม่อาย     ไทย,ไทใหญ่    
56. ดอยแหลม 13 แม่อาย       127 735

57. ผาแดงบน

15

ร่มเย็น

เชียงคำ

พะเยา

อิ๊วเมี่ยน (เย้า)

22

148

58. หนองห้า

15

ร่มเย็น

เชียงคำ

พะเยา

 

 

 

59. พญาพิภักดิ์

13

ยางฮอม

ขุนตาล

เชียงราย

ม้ง

130

400

60. ห้วยกุ๊ก

20

ปอ

เวียงแก่น

เชียงราย

ม้ง

70

300

61. ห้วยปอ

17

ปอ

เวียงแก่น

เชียงราย

อิ๊วเมี่ยน (เย้า)

55

250

62. แม่สูนน้อย

3

แม่สูน

ฝาง

เชียงใหม่

 

388

1,208

63.สะนามเหนือ

2

ผาช้างน้อย

เชียงคำ

พะเยา

 

32

128

64.ห้วยกอก

2

 

 

 

 

 

 

65.ห้วยเอี๋ยน

2

 

 

 

 

 

 

66.น้ำปุกเหนือ

2

 

 

 

 

 

 

67.สะนามใต้

2

 

 

 

 

 

 

รวม

 

6,309

30,722


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562