ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,049 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 4,517 คน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลดู่พงษ์ และตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยทำไร่หมุนเวียน การปลูกพืชแต่ละครั้งต้องใช้ยาฆ่าหญ้าในการกำจัดวัชพืช และใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมาก ได้แก่การปลูกข้าวไร่ (พันธุ์พื้นเมือง) โดยจะเก็บคัดเลือกพันธุ์เอง ปลูกข้าวโพด (มีพ่อค้าคนกลางจากอำเภอท่าวังผานำเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืชมาจำหน่ายหรือนำมาลงทุนให้แล้วหักเงินตอนขายโดยพ่อค้าคนกลางจะรับซื้อด้วย) ทำสวนลำไยและลิ้นจี่ มีบางรายปลูกต้นมะแข่นตามหัวไร่ปลายนา เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองบางคนก็รับจ้างเลี้ยงและบางคนเลี้ยงของตนเอง มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมืองทุกหลังคาเรือนเพื่อบริโภคในครอบครัว และทำพิธีกรรมต่างๆ เมื่อมีเวลาว่างจะรับจ้างปักผ้า ตีเหล็ก ทำไม้กวาดดอกหญ้า

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. บ้านวังไผ่

8

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

อิ๊วเมี่ยน,ขมุ

100

491

B

2. บ้านใหม่

4

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

ไทลื้อ

47

178

A

3. บ้านสองแคว

5

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

ไทลื้อ

242

783

B

4. บ้านขุนน้ำพริก

6

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

57

321

C

5. บ้านปางไฮ

7

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

ไทลื้อ

95

358

C

6. บ้านน้ำปาน

3

ชนแดน

สองแคว

น่าน

ขมุ

125

539

-

7. บ้านน้ำหลุ

7

ชนแดน

สองแคว

น่าน

ขมุ

107

490

-

8. บ้านห้วยแกลบ

4

ชนแดน

สองแคว

น่าน

ขมุ

108

411

C

9. บ้านห้วยมอย

8

ชนแดน

สองแคว

น่าน

ขมุ

59

539

C

10.บ้านใหม่ชายแดน

9

ชนแดน

สองแคว

น่าน

ขมุ

69

229

C

11.บ้านสบพาง

6

ชนแดน

สองแคว

น่าน

ขมุ

40

178

C

รวม

1,049

4,517

 

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562