ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 587 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 2,325 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชหลักได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ข้าวนา ลำไย ลิ้นจี่ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และประชากรบางส่วนประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ หัตถกรรม จักสารหวาย และการทำไม้กวาดดอกหญ้า พื้นที่ทำกินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรแบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพ 7 กลุ่ม (กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มทำนมถั่วเหลือง กลุ่มทำแหนม กลุ่มทอผ้า และกลุ่มเทียนไข) กลุ่มสังคม 4 กลุ่ม (กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม กขคจ และกลุ่มแม่บ้าน) กลุ่มอาสาสมัคร 3 กลุ่ม (กลุ่ม อปพร. กลุ่ม อสม. และกลุ่มพลังแผ่นดิน) กลุ่มเยาวชน 1 กลุ่ม (กลุ่มเยาวชนบ้านตอง)

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

  1. บ้านนาหมัน

4

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

103

450

A

  1. บ้านตอง

5

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

116

438

C

  1. บ้านตองเจริญราษฎร์

6

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

106

427

B

  1. บ้านบอน

1

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

112

450

C

  1. บ้านฝาย

2

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

91

333

C

  1. บ้านก้อ

3

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

59

227

C

 รวม

587

2,325

 


คลิกเพื่อขยาย 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562