ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขงมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน และพื้นที่ T&V จำนวน 1 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 458 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 2,975 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่ทำการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวนา ข้าวไร่ มะเขือเทศ พริกกะเหรี่ยง พริกแดง และกาแฟ รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปภายในชุมชน อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มทางด้านการเกษตรเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างเกษตรกรกับนายทุน  ได้แก่  กลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศ  กลุ่มผู้ปลูกพริก  และกลุ่มผู้ปลูกกะหล่ำปลี

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

  1. บ้านแม่หลองน้อย

2

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

71

485

B

  1. บ้านบูแมะ

2

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

28

214

C

  1. บ้านแม่หลองหลวง

3

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

105

742

B

  1. บ้านกออี

3

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

38

275

C

  1. บ้านพะเบี้ยว

11

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

63

262

C

  1. บ้านมอคี

11

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

42

202

-

  1. บ้านราชา

11

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

25

386

-

พื้นที่ T&V

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. แม่หลองใต้

1

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

86

409

C

รวม

 

458

2,975

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562