ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขงมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน และพื้นที่ T&V จำนวน 1 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 458 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 2,975 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่ทำการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวนา ข้าวไร่ มะเขือเทศ พริกกะเหรี่ยง พริกแดง และกาแฟ รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปภายในชุมชน อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มทางด้านการเกษตรเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างเกษตรกรกับนายทุน  ได้แก่  กลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศ  กลุ่มผู้ปลูกพริก  และกลุ่มผู้ปลูกกะหล่ำปลี

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

  1. บ้านแม่หลองน้อย

2

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

71

485

  1. บ้านบูแมะ

2

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

28

214

  1. บ้านแม่หลองหลวง

3

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

105

742

  1. บ้านกออี

3

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

38

275

  1. บ้านพะเบี้ยว

11

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

63

262

  1. บ้านมอคี

11

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

42

202

  1. บ้านราชา

11

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

25

386

พื้นที่ T&V

 

 

 

 

 

 

 

  1. แม่หลองใต้

1

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

86

409

รวม

 

458

2,975


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562