ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 21 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,881 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,545 คน  ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพการเกษตรโดยการทำไร่หมุนเวียน ชนิดพืชที่ปลูกส่วนใหญ่คือข้าวไร่ พริกกะเหรี่ยง รองลงมาคือ ถั่วฝักยาว  มีการปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงหมู ไก่ และวัว นอกจากนี้มีการเก็บหาของป่าเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย ตามลำดับ ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงแม่สามแลบ ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูก พืชผักปลอดภัยเพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (ข้าวไร่ และถั่ว) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ มะม่วง  อาโวกาโด เสาวรสหวาน ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ ปลา และกบ เพื่อสร้างรายได้เสริม และพัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่นและประยุกต์ และพัฒนางานด้านสังคมและชุมชน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยการสนับสนุนการทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการ นำไปใช้ประโยชน์ 4 พื้นที่ 4 ด้านหลัก คือส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้  กลุ่มเตรียมสหกรณ์ การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพื้นที่

ตารางพื้นที่รับผิดชอบจำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. บ้านแม่สามแลบ

1

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

245

1,450

-

2. บ้านป่ากล้วย

1

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

100

167

-

3. บ้านแม่ตอละ

2

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

252

2265

B

4. บ้านห้วยมะโอ

2

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

28

569

C

5. บ้านซิวาเดอ

3

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

126

262

B

6. บ้านแม่แคะหลวง

3

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

113

271

-

7. บ้านแม่แคะน้อย

3

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

100

178

-

8. บ้านสบเมย

4

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

525

655

-

9. บ้านพะลาอึ

4

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

279

305

-

10. บ้านบุญเลอ

5

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

174

465

C

11. บ้านบุญเลอน้อย

5

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

68

137

C

12. บ้านโตแฮ

5

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

38

196

-

13. บ้านปู่คำน้อย

5

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

47

200

C

14. บ้านปู่ทา

6

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

121

457

C

15. บ้านกลอเซโล

6

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

92

237

B

16. บ้านเครอะบอ

7

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

85

208

-

17. บ้านเครอะบอน้อย

7

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

40

123

-

18. บ้านห้วยกระต่าย

8

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

98

295

C

19. บ้านแม่ลามาน้อย

8

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

72

182

C

20. บ้านกอมูเดอ

9

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

176

562

-

21. บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง

10

แม่สามแลบ

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

102

361

B

 รวม

2,881

9,545

 

 


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562