ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

      โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,269 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 5,510 คน ประกอบด้วย 2 ชาติพันธุ์ ได้แก่ คนไทยพื้นเมือง และม้ง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลดู่พงษ์ และตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพการเกษตร พืชไร่ เช่น การปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด  นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ยางพารา และพืชท้องถิ่น เช่น หวาย ต๋าว(ลูกชิด) ก๋ง(ดอกหญ้าสำหรับทำไม้กวาด) และมีการปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยและให้ผลตอบแทนสูง เช่น การปลูกพืชผักในและนอกโรงเรือน พืชตระกูลถั่ว ไม้ผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ได้แก่ มะม่วง เงาะ อาโวกาโด และเสาวรสหวาน รองลงมาร้อยละ 20 ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. บ้านน้ำโซ้ง

1

ดู่พงษ์

สันติสุข

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

43

793

-

2. บ้านดอนดู่พงษ์

4

ดูพงษ์

สันติสุข

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

316

997

C

3. บ้านโป่งคำ

5

ดู่พงษ์

สันติสุข

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

240

941

B

4. บ้านต้นผึ้ง

7

ดู่พงษ์

สันติสุข

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

74

277

C

5. บ้านศรีบุญเรือง

2

พงษ์

สันติสุข

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

151

599

B

6. บ้านนาเลา

3

พงษ์

สันติสุข

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

87

335

C

7. บ้านหนองใหม่

4

พงษ์

สันติสุข

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

76

276

C

8. บ้านดอนใหม่

5

พงษ์

สันติสุข

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

113

441

C

9. บ้านปางช้าง

12

พงษ์

สันติสุข

น่าน

ม้ง

78

479

-

10.บ้านห้วยแฮ้ว

13

พงษ์

สันติสุข

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

91

372

-

รวม

 

1,269

5,510

 


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562