การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559 2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)    

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

1 แผน

2 หมู่บ้าน

  5 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)  

8 กลุ่ม

180 ราย

 

2 กลุ่ม

40 ราย

11 กลุ่ม

461 ราย

   

3 กลุ่ม

79 ราย

3. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการนำแผนที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ (หมู่บ้าน)         2 หมู่บ้าน    

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (กลุ่ม/ราย)

 

2  กลุ่ม

2 กลุ่ม

60 ราย

2 กลุ่ม

70 ราย

     

5. หมู่บ้านสะอาด (กลุ่ม/ราย)

 

 

1 กลุ่ม

40 ราย

3 กลุ่ม

160 ราย

     

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มเตรียมสหกรณ์ผู้เลี้ยงหมูโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ
กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 52 62,000
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านศรีบุญเรือง วิสาหกิจชุมชน 10 134,500
กลุ่มเกษตรกรปลอดภัยรวมใจสันติสุข พึ่งตนเอง 35 3,500

 

ที่มา : สำนักพัฒนา