การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

(1 หมู่บ้าน)

1 แผน

(1 หมู่บ้าน)

1 แผน

(1 หมู่บ้าน)

1 แผน

(2 หมู่บ้าน)

3 แผน

(3 หมู่บ้าน)

 
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

3 กลุ่ม

(38 ราย)

6 กลุ่ม

(229 ราย)

5 กลุ่ม

(112 ราย)

9 กลุ่ม

(246 ราย)

11 กลุ่ม

(262 ราย)

11 กลุ่ม

(191 ราย)

3. กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน)   5 หน่วยงาน     7 หน่วยงาน  

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรม)

3 กิจกรรม

3 กิจกรรม

3 กิจกรรม

3 กิจกรรม

2 กิจกรรม

 

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มเตรียมสหกรณ์ห้วยเป้า

กลุ่มเตรียมสหกรณ์

41

263,065

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะแตก

วิสาหกิจชุมชน

14

35,274

กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยเป้า

วิสาหกิจชุมชน

27

26,390

กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมบ้านห้วยเป้า

วิสาหกิจชุมชน

12

120,500

กลุ่มผู้เลี้ยงหมูบ้านห้วยเป้า พึ่งตนเอง 25 31,880
กลุ่มผู้ปลูกผักโครงการพัฒนาพื้นที่สูงห้วยเป้า พึ่งตนเอง 10 15,600

 

ที่มา : สำนักพัฒนา