การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

   


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ปีงบประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ปศุสัตว์ ไก่กระดูกดำ - การเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีบนพื้นที่สูงตามระบบ GAPs ; สัตว์ปีก
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-ไตรโค และพีที-บี 15

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชไร่ ข้าว - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
Food bank การฟื้นฟูฯ - องค์ความรู้ในการฟื้นฟูแหล่งอาหารโดยชุมชน (กระบวนการฟื้นฟูแหล่งอาหารในชุมชน) ได้แก่ มะแตก
พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น - ผลิตถัณฑ์จากน้ำมันมะแตก (น้ำมันนวดและปาล์ม)
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี15

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชไร่ ข้าวโพด - การปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่เผาเศษพืช
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคหลังการเก็บเกี่ยว (ผลเน่า) B15

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ปีงประมาณ 2567

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่
ปัจจัยการเกษตร ชีวภัณฑ์เกษตร

-  การใช้สารชีวภัณฑ์ชนิดผงไอโซเลท B15 และไอโซเลท B10 ในการป้องกันกำจัดโรคผลเน่าเสาวรส และโรคเหี่ยวของพืชตระกูลพริกและมะเขือเทศ

 

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย