การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

   


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เห็ด เห็ด - การเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหาร/รายได้เสริม (กลุ่มเห็ดสกุลนางรม)
ปศุสัตว์ ไก่กระดูกดำ

- การเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีบนพื้นที่สูงตามระบบ GAPs ; สัตว์ปีก

ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ด้วยหัวเชื้อสด เช่น เชื้อรา Trichoderma harzianum, เชื้อรา Beauveria bassiana, เชื้อรา Metarhizium anisopliae และ เชื้อรา Metarhizium anisopliae

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-ไตรโค, พีที-บีเค 33, พีที-บี10, พีที-บี15, พีที-สเตร็บโต, พีที-เบทา, พีพี-ฟีโร, พีพี-เบ็บ และน้ำหมักสมุนไพร 4 สูตร

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชไร่ ข้าว

- การวิจัยและพัฒนาข้าวท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการ

ไม้ผล องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น พันธุ์ Beauty Seedless

ปสุสัตว์ สุกร

- สูตรอาหารเลี้ยงสุกรจากวัตถุดิบท้องถิ่น (ข้าวโพด. ต้นกล้วย)

ปัจจัยการผลิต สูตรปุ๋ย

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว (ข้าวไร่, ข้าวนา)

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช  (ข้าวโพด, กาแฟอราบิก้า)

ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี10, พีที-บี15, พีที-สแตร็บโต, พีที-เมทา และพีที-เบ็บ

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า - การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างลำต้นใหม่
พืชไร่ ข้าวโพด - การปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่เผาเศษพืช
ปัจจัยการผลิต ธาตุอาหาร - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (ข้าวไร่)

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย