การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

    


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีพี-ไตรโค, พีพี-บีเค33, พีพี-บี10, พีพี-บี15, พีพี-สเตร็บโต, พีพี-เมทา, พีพี-ฟีโร, พีพี-เบ็บ และน้ำหมักสมุนไพร 4 สูตร

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชผัก พืชผัก

- การจัดการศัตรูพืชในการปลูกพืชผักสำคัญของพื้นที่ (คอส คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง)

ไม้ผล องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless

- การตัดแต่งกิ่งแบบใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต

Food bank การฟื้นฟูฯ

- องค์ความรู้ในการฟื้นฟูแหล่งอาหารโดยชุมชน (กระบวนการฟื้นฟูแหล่งอาหารในชุมชน) ได้แก่ มะขม, มะแตก, ไผ่, หวาย และเห็ด

- องค์ความรู้ในการขยายพันธุ์และผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ได้แก่ ไผ่ และหวาย

ปศุสัตว์ สุกร

- วิธีการเตรียมวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงหมูหลุมจากวัตถุดิบท้องถิ่น (ต้นกล้วยหมัก)

  ผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น - ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะแตก (น้ำมันนวดและปาล์ม)
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี10, พีที-บี15, พีที-สแตร็บโต, พีที-เมทา, พีที-ฟีโร และพีที-เบ็บ
  สูตรปุ๋ย - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพข้าว (ข้าวไร่, ข้าวนา)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า - การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างลำต้นใหม่
ไม้ผล     องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น

พืชไร่ ข้าวโพด - การปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่เผาเศษพืช
ปัจจัยการผลิต ธาตุอาหาร - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (ข้าวไร่)

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย