การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่ปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)    

1 แผน

1หมู่บ้าน

2 แผน

2หมู่บ้าน

3 แผน

3หมู่บ้าน

4 แผน

4 หมู่บ้าน

5 หมู่บ้าน
2. น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน (หมู่บ้าน)         1 หมู่บ้าน   6 หมู่บ้าน
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย) 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม

2 กลุ่ม

90 ราย

10 กลุ่ม

479 ราย

2 กลุ่ม    

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานอื่นแบบบูรณาการ (หน่วยงาน)

   

 

8 หน่วยงาน

6 หน่วยงาน

  15 หน่วยงาน
5.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/ราย)  

1กลุ่ม

20ราย

1กลุ่ม

35ราย

1กลุ่ม

76ราย

1กลุ่ม

78ราย

1 กลุ่ม

95 ราย

1 กลุ่ม 

95 ราย

6. หมู่บ้านสะอาด

 

1หมู่บ้าน

   

 

   

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 94 139,500
กลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือน พึ่งตนเอง 18 47,179

 

ที่มา : สำนักพัฒนา