รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมมีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในอัตราเพิ่มขึ้น รายได้หลักส่วนใหญ่ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมมาจากไม้ผล (เสาวรสหวาน องุ่น และเงาะ) พืชผัก (คะน้า ฮ่องเต้ กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศท้อ ผักกาดหอม และแตงกวาญี่ปุ่น ) และพืชไร่ (ถั่วเหลือง ข้าวไร่ ข้าวนา)โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดข้อตกลง ตลาดในท้องถิ่น และตลาดภายในชุมชน

      จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 3,193,527 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 4,387,573 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 702,968 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563