รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน เมื่อแบ่งมูลค่าจากการส่งเสริมอาชีพรายสาขา  พบว่าพืชที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรมากที่สุดอยู่ในสาขาไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก ตามลำดับ ชนิดพืชที่สร้างมูลค่ามากสุด คือ เงาะ ส้มโอ รองลงมาเป็นสาขาพืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ และพืชผัก ได้แก่ ฟักทองคางคก แตงกวาญี่ปุ่น และคะน้า โดยจำหน่ายผลผลิตผ่านตลาดชุมชน ตลาดข้อตกลง และตลาดโครงการหลวง

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียนปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 3,004,940 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 7,089,800 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 2,264,324 บาท

 

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563