รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรประกอบด้วย การส่งเสริมการปลูกพืชผักในและนอกโรงเรือน รวมถึงการส่งเสริมด้านไม้ผล ปศุสัตว์ และหัตถกรรม ซึ่งจากการส่งเสริมพบว่ารายได้หลักของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองมาจากการส่งเสริมด้าน Food Bank (หัวบุกสด) ไม้ผล (เสาวรสหวาน องุ่น อาโวคาโด) พืชผัก (พริกหวาน ฟักทองญี่ปุ่น กวางตุ้ง และฟักทองคางคก เป็นต้น) และการจำหน่ายกาแฟกะลา รวมถึงรายได้จากร้านค้ากลุ่มเตรียมสหกรณ์ อีกทั้งยังมีรายได้บางส่วนมากจากปศุสัตว์ (สุกรขุนชำแหละ และลูกสุกร)  รวมถึงรายได้จากงานหัตถกรรม (เสื้อทอกะเหรี่ยง และกระเป๋าย่าม)  โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดในชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นตลาดโครงการหลวง และตลาดข้อตกลง 

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 537,250 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 3,915,684 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 376,055 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563