รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรมีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในอัตราที่เพิ่มขึ้น พืชหลักที่สร้างรายได้ คือ กาแฟ ผัก ไม้ผล ไม้ดอก มะแขว่น ปศุสัตว์ และพืชไร่ ถั่ว งา ตามลำดับ โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดภายในชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นการจำหน่ายผ่านตลาดโครงการหลวง ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และตลาดตามข้อตกลง และเมื่อแบ่งมูลค่าจากการส่งเสริมอาชีพรายสาขา  พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากสาขาพืชผักมูลค่าสูงสุด  ชนิดพืชที่สร้างมูลค่าสูงสุด คือ แตงกวาญี่ปุ่น รองลงมาเป็นสาขากาแฟและไม้ผล

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 611,273 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 3,370,465 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 718,726 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563