รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการส่งเสริมอาชีพรายสาขา  พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากสาขาพืชไร่มูลค่าสูงสุด ชนิดพืชที่สร้างมูลค่ามากสุด คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว รองลงมาเป็นสาขาพืชผัก และปศุสัตว์

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561