รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการส่งเสริมอาชีพรายสาขา  พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากสาขาพืชไร่มูลค่าสูงสุด ชนิดพืชที่สร้างมูลค่ามากสุด คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว รองลงมาเป็นสาขาพืชผัก และปศุสัตว์

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลานปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 426,377 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 96,981 บาท  

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563