รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการส่งเสริมอาชีพรายสาขา  พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากสาขาพืชไร่มูลค่าสูงสุด ชนิดพืชที่สร้างมูลค่ามากสุด คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว รองลงมาเป็นสาขาพืชผัก และปศุสัตว์

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลานปีงบประมาณ 2557 - 2561 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 542,322 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 619,145 บาท ในปีงบประมาณ 2561 และในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ปี 2562 อยู่ที่ 415,247 บาท  

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562