ประวัติความเป็นมา

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมราษฎรทรงพบว่า มีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมากขาดแคลนที่ดินทำกิน มีอาชีพรับจ้างทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง แต่มีความสามารถในการทำเครื่องเงินและผ้าปัก ซึ่งน่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ จึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านกลุ่มอาชีพที่ตนถนัด โดยใช้ชื่อว่า “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” โดยมีกองทัพภาคที่ 3 กรมป่าไม้ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมดำเนินการ รวมทั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้เข้ามาฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยให้ไปปฏิบัติงานตามแนวพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎร และเพื่อนำเอาผลงานและแนวทางการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และสถานีวิจัยไปขยายผลส่งเสริมตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ ส่งเสริมอาชีพแก่ชาวไทยภูเขายากจนตามหลักมนุษยธรรม ลดการปลูกพืชเสพติด และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  และโปรดให้ใช้ชื่อเรียกว่า : โครงการคลองลาน ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการขยายผลสำเร็จโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนพื้นที่คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร,โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และปี 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

 

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลานตั้งอยู่ที่พิกัด 545669 E 1764956 N ระวางแผนที่ 4840 I บ้านวังหินดาต โดยอยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทาง 400 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง และอยู่ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชรเป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที เส้นทางคมนาคมสามารถเข้าถึงได้สะดวก

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562