ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา                

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ได้ผ่านมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการขยายผลงานโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545- 2549) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2544 ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง (กอป.) และได้มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณในเวลาต่อมา พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่คลองลาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 ตำบล 3 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรคือ ตำบลหินดินดาด และตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี และตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน มีระดับความสูงตั้งแต่ 100 – 600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลานเป็นแบบฝนเมืองร้อน อากาศแห้งแล้ง 5- 6 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 25.07 องศาเซลเซียส

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561