ประวัติความเป็นมา

     ชุมชนบ้านป่ากล้วยเป็นชนเผ่าม้งที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาสร้างชุมชนในพื้นที่บ้านป่ากล้วย ในปี พ.ศ.2517  โดยทำการเพาะปลูกกะหล่ำปลีเป็นหลักและปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก จึงส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่สอย ทำให้เกิดทัศนคติในด้านลบและเกิดการต่อต้านต่อการทำเกษตรกรรมชุมชนบนพื้นที่สูง ต่อมาชุมชนบ้านป่ากล้วยจึงได้ขอรับการสนับสนุนความรู้ด้านการปลูกพืชที่เหมาะสมบนพื้นที่สูงจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อยที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง จากนั้นมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ลำธาร โดยการนำองค์ความรู้ จากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

 

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบโครงการหลวงป่ากล้วยตั้งอยู่ที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจอมทอง ที่พิกัด E455266 N2028302  โดยอยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง เส้นทางคมนาคมเป็นลาดยาง 69 กิโลเมตร คอนกรีตระยะทาง 5 กิโลเมตร และเป็นถนนลูกรัง 11 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที 

     

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562