ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          ชุมชนบ้านป่ากล้วยเป็นชนเผ่าม้ง ซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาสร้างชุมชนในพื้นที่บ้านป่ากล้วย  ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2517 จากเดิมที่เคยอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยมะนาว  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง เพราะสะดวกในการเดินทางและติดต่อกับหน่วยราชการภายนอก โดยปลูกกะหล่ำปลี เป็นหลักและเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและปัจจุบันชุมชนบ้านป่ากล้วยประกอบอาชีพทำการเกษตร รวมถึงผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่สอย ทำให้เกิดทัศนคติในด้านลบและเกิดการต่อต้านต่อการทำเกษตรกรรมชุมชนบนพื้นที่สูง ดังนั้น ชุมชนบ้านป่ากล้วยหมู่ที่ 14 จึงขอรับการสนับสนุนความรู้ด้านการปลูกพืชที่เหมาะสมบนพื้นที่สูงจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อยที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง จากนั้นทางมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินงานพัฒนาการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเรียนรู้งานของโครงการหลวง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนในท้องถิ่น ในการดำเนินงานการพัฒนาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำองค์ความรู้จากมูลนิธิโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ภายใต้ชื่อโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  และได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561