ประวัติความเป็นมา

     ชุมชนห้วยก้างปลา เริ่มเข้ามาก่อตั้งชุมชนประมาณปี พ.ศ. 2497 โดยชาวเมี่ยนที่อพยพย้ายถิ่นมาจากประเทศลาว เดิมชื่อบ้านห้วยเฮี้ยะ เปลี่ยนมาเป็นห้วยก้างปลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เนื่องจากมีต้นก้างปลา และมีลำห้วยไหลผ่าน จากนั้นมีกลุ่มอาข่า ลาหู่ ลีซู และลั๊วะ ย้ายเข้ามาสมทบ โดยตั้งเป็นกลุ่มบ้านบริวาร มีผู้นำคนแรกชื่อ พ่อหลวงเล่าซาน อดีตในหมู่บ้านเป็นถนนดินแดงใช้ล้อเทียมเกวียน เดินเท้า ไม่มีไฟฟ้า ใช้กระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่งทำเป็นทางน้ำเข้ามาในหมู่บ้าน ใช้กระบอกไม้ไผ่ หรือน้ำเต้า ตักน้ำไปใช้ในครัวเรือน การประกอบอาชีพในอดีตเป็นการทำไร่เลื่อนลอย เช่น ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ ม้า วัวและควาย ปลูกผักไว้กินเองเช่น มะเขือเทศ กะหล่ำ ฝิ่น กัญชา พริก ผักชี เป็นต้น รับจ้าง ค่าแรงวันละ 5 บาท เพื่อเป็นรายได้ยามว่างงาน ปลูกบ้านมุงด้วยหญ้าคา ฝาไม้ไผ่ และใช้ตะเกียงพายุ ทางด้านสุขอนามัยในอดีตจะหายาสมุนไพรมารักษาโรคจากป่า โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จะดำเนินงานเริ่มแรกในมี 6 กลุ่มบ้าน คือบ้านห้วยก้างปลา บ้านห้วยปู บ้านลั๊วะพัฒนา บ้านป่าบงงามบน บ้านป่าบงงามล่าง บ้านห้วยยาใน

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบลปาตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองประมาณ 37 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 47 นาที โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1130 และ 1089 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา และเทือกเขาสูงชัน ทอดตัวยาวแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ มีระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลางตั้งแต่ 300 – 1,600 เมตร

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561