ประวัติความเป็นมา

     ชุมชนห้วยก้างปลา เริ่มเข้ามาก่อตั้งชุมชนประมาณปี พ.ศ. 2497 โดยชาวเมี่ยนที่อพยพย้ายถิ่นมาจากประเทศลาว เดิมชื่อบ้านห้วยเฮี้ยะ เปลี่ยนมาเป็นห้วยก้างปลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เนื่องจากมีต้นก้างปลา และมีลำห้วยไหลผ่าน การเริ่มก่อตั้งโครงการเกิดจากผู้นำชุมชนห้วยก้างปลา ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และที่ว่าการอำเภอแม่จันมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อเข้าดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น คณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้เข้าทำการสำรวจพื้นที่ถึงปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนา ต่อมามีมติเห็นชอบให้รับหมู่บ้านห้วยก้างปลาเป็นพื้นที่ดำเนินงานแบบพื้นที่เยี่ยมเยียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และยกขึ้นเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากปัญหาหลักของชุมชน คือ การบุกรุกพื้นที่ป่า ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีการใช้สารเคมีในการเกษตรมากโดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 2 เชียงราย

 

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลาตั้งอยู่ที่บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย บนถนนสายแม่จัน – ฝาง (หมายเลข 1089) ผ่านบริเวณกลางพื้นที่ มีรถโดยสารประจำทาง รถเล็กสี่ล้อประจำทางผ่านตลอดวัน ถนนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562