ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ได้เริ่มก่อตั้งจากการร่วมมือของส่วนองค์กรในจังหวัดน่าน มีหนังสือลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อทำการเกษตร และไม่มีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อสนับสนุนให้เป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน เดิมจัดตั้งขึ้นในชื่อ โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พิกัดที่ : WGS84 UTM Zone 47 Q E 657841  N 2023815 โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานอยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 295 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง อยู่ห่างจากอำเภอนาน้อย ระยะทาง 38 กิโลเมตร โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562