ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ได้เริ่มก่อตั้งจากการร่วมมือของส่วนองค์กรในจังหวัดน่าน มีหนังสือลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อทำการเกษตร และไม่มีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อสนับสนุนให้เป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน เดิมจัดตั้งขึ้นในชื่อ โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านขุนสถาน หมู่ที่ 3 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นภูเขาสูง มีที่ราบน้อยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 400 – 1,800 เมตร โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 70,291.85 ไร่ อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 24.93 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561