จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จำนวน 12,698 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 336 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเรื่องการเพาะกล้าผักแบบปราณีต การปลูกผักในโรงเรือน การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช รวมถึงการกขยายพันธุ์ไม้ผล เป็นต้น  การเพิ่มประสิทธิภาพและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปผลบผลิต เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผล กาแฟ ไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ การจัดทำบัญชีสหกรณ์และการจัดการกลุ่ม และกิจกรรมส่งสเริมเยาวชน เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563