จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


แยกรายเดือน

          การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2560 - 2561 จำนวน 3,988 ราย (แบบนับซ้ำ) ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

แยกตามกิจกรรม

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561