จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จำนวน 6,625 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 132 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในเรื่องของรูปแบบการทำงานส่งเสริม เครื่องมือการทำงาน เช่น แผนชุมชน แผนที่รายแปลง  อบรมเรื่องการเพาะปบูกที่ดีตามมาตรฐาน GAP ให้ความรู้เรื่องการเสียบยอดอาโวคาโดและการปลูกอาโวคาโด การแปรรูปน้ำสาวรส จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชนเอการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน การติดตามแปลงปลูกเสาวรส ติดตามพื้นที่เกษตรกรที่สนใจปลูกผักในโรงเรือน เสาวรส องุ่น และฟักทองญี่ปุ่น แตงกวาแนะนำแปลงปลูกข้าวโพดสองสี ปลูกถั่วขาว เลี้ยงหมูหลุม เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563