ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 96.7 รองลงมาเป็นกลุ่มชุดดินที่44 กลุ่มดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ำค่อนข้างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ        คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลำดับ และส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อย  ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินควอร์ตไซต์,หินทราย หินทรายเนื้อควอร์ตไซต์ หินดินดาน; ยุคแคมเบรียน

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์


คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A เป็นพื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ จำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 38.7 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 เป็นพื้นที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ คิดเป็นร้อยละ 30.7 ของพื้นที่ทั้งหมด และยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำอื่นๆ ได้แก่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B ตามลำดับ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองวังเจ้า ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำปิง   มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ คือ คลองแม่ยะมา


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 62,074.47 ไร่ (ร้อยละ 50.36) รองลงมาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า 61,189.06  ไร่ (ร้อยละ 49.64)  ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1) และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 91.21 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 8.79 ดังตารางที่ 2        

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

เขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

99.32

62,074.47

50.36

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า

97.90

61,189.06

49.64

รวม

197.22

123,263.53

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C)

179.88

112,425.81

91.21

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

17.34

10,837.72

8.79

รวม

197.22

123,263.53

100.00

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน

 


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561