ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีหน่วยแผนที่ดินเป็นกลุ่มดินที่ 62 ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์  มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อยมากสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 47.28 รองลงมามีระดับการชะล้างพังทลายในระดับรุนแรงน้อยสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 29.16 และระดับการชะล้างพังทลายระดับรุนแรงมากสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 26.46 

 

ตาราง การชะล้างพังทลายของดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปางมะโอ

รหัส

ระดับการชะล้างพังทลายของดิน

อัตราการสูญเสียดิน

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

1

ที่ราบการชะล้างพังทลายดินน้อยมาก

 0-2 ตัน/ตร.กม./ปี

-

-

-

2

ที่ราบการชะล้างพังทลายดินน้อย

 2-5 ตัน/ตร.กม./ปี

-

-

-

3

ที่ราบการชะล้างพังทลายดินปานกลาง

 5-15 ตัน/ตร.กม./ปี

-

-

-

4

ที่ราบการชะล้างพังทลายดินรุนแรง

 15-20 ตัน/ตร.กม./ปี

-

-

-

5

ที่ราบการชะล้างพังทลายดินรุนแรงมาก

 >20 ตัน/ตร.กม./ปี

-

-

-

H1

ที่สูงการชะล้างพังทลายดินน้อยมาก

 0-2 ตัน/ตร.กม./ปี

27.81

17,383.87

47.28

H2

ที่สูงการชะล้างพังทลายดินน้อย

 2-5 ตัน/ตร.กม./ปี

17.16

10,723.08

29.16

H3

ที่สูงการชะล้างพังทลายดินปานกลาง

 5-15 ตัน/ตร.กม./ปี

4.38

2,734.69

7.44

H4

ที่สูงการชะล้างพังทลายดินรุนแรง

 15-20 ตัน/ตร.กม./ปี

4.01

2,507.48

6.82

H5

ที่สูงการชะล้างพังทลายดินรุนแรงมาก

 >20 ตัน/ตร.กม./ปี

15.57

9,730.91

26.46

รวม

68.93

43,080.03

100.00

 


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่คือ ห้วยแม่ซ้าย ห้วยขุนแม่แมะ ห้วยแก่งปันเต๊า ห้วยแม่ทะลาย มีชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ส่วนใหญ่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2  คิดเป็นร้อยละ 25.71 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของพื้นที่ 

 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 


 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว 21,668.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.30 อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง 21,057.63 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.88 เป็นอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 49.37 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 36.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของพื้นที่โครงการ 

 

ตาราง  พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปางมะโอ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

0.06

36.10

0.08

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

0.08

49.37

0.11

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว

34.67

21,668.88

50.30

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง

33.69

21,057.63

48.88

พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์

0.43

268.06

0.62

รวม

68.93

43,080.03

100.00

 

 

การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง มีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ  98.60 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 1.04 ดังตาราง 11

 

ตาราง 11 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปางมะโอ

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A)

-

-

-

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

67.96

42,477.59

98.60

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

0.72

447.53

1.04

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

0.25

154.91

0.36

รวม

68.93

43,080.03

100.00

 

 


คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน

 


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง และประกอบอาชีพโดยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลงของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 1 ชุมชน พื้นที่ 1,346.15 ไร่ และทำการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และป่าแนวเขตกันชนในรูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พื้นที่ 30 ไร่ ปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 4,000 ต้น พื้นที่ 25 ไร่ เกษตรกร 12 ราย รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายและพื้นที่ เกษตรกร 180 ราย จำนวน 62,000 กล้า พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคจำนวน 1 แห่ง จัดทำแนวกันไฟความยาวรวม 54 กิโลเมตร และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเฝ้าระวังรักษาป่า บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และพัฒนาหมู่บ้านสะอาด ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 70 ตัน และตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำในพื้นที่ รณรงค์ลดการใช้สารเคมี โดยให้ความรู้ในการใช้สารเคมีเกษตรที่ถูกต้อง และเฝ้าระวังผลกระทบของสารเคมีโดยตรวจปริมาณสารพิษ ในเลือดของเกษตรกร 47 ราย ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับปลอดภัยร้อยละ 4.25 ระดับเสี่ยงร้อยละ 29.78  และระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 63.82

 

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

รวม

หน่วยนับ

หน่วยนับ

หน่วยนับ

หน่วยนับ

หน่วยนับ

  1. จัดทำแผนที่ดินรายแปลง

 

 

1 หมู่บ้าน/

148 แปลง/

80 ราย/1,346.15 ไร่

 

 

1 หมู่บ้าน/148 แปลง/

80 ราย/1,346.15 ไร่

  1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

   - กิจกรรมรณรงค์

 

 

   - แปลงสาธิต

 

10,000

กล้า/50 คน

 

-

 

-

-

 

20,000 กล้า/5 คน

 

10,000 กล้า/50 คน

 

-

-

 

30,000 กล้า/50 คน

 

-

-

 

12,000 กล้า/30 คน

 

-

-

 

62,000 กล้า/180 คน

 

 

20,000 กล้า/5 คน

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

 

20 ตัน/13 คน

 

10 ตัน/10 คน

20 ตัน/15 คน

10 ตัน/10 คน

10 ตัน/10 คน

70 ตัน/58 คน

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ (Food bank)

 

 3.2 โครงการป่าชาวบ้าน (ต้น/ไร่/ราย)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

20 ไร่/40 คน

2,000 ต้น/

10 ไร่/5 คน

 

10ไร่/24 คน

 

-

 

-

2,000 ต้น/

15 ไร่/7 คน

 

30 ไร่/44 คน

4,000 ต้น/

25 ไร่/12 คน

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า (กม.)

 

7 กม./80 คน

7 กม./90 คน

12 กม./150 คน

12 กม./150 คน

16 กม./50 คน

54 กม./

520 คน

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   - เกษตรกรได้รับการอบรม

 

-

 

-

 

-

 

-

1ครั้ง/15 คน

1 ครั้ง/15 คน

6. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก (แห่ง/บ้าน)

-

-

-

1 แห่ง/1 หมู่บ้าน

-

1 แห่ง /1 หมู่บ้าน

7. กิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำ (แห่ง)

11 ลูก/50 คน

20 ลูก/50 คน

25 ลูก/70 คน

30 ลูก/100 คน

20 ลูก/30 คน

106 ลูก/300 คน

 

 

        

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561