การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำมีเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 10,085.63 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ พืชเครื่องดื่ม (ชา และกาแฟ) ไม้ผล (ลำไย ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย อาโวคาโด และเงาะ) ไร่หมุนเวียน นาข้าว และไม้ยืนต้น ตามลำดับ) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 685.85 ไร่ และ 126.17 ไร่ ตามลำดับ ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือ 32,182.39 ไร่

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 74.70 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 23.41, 1.59 และ 0.29 ตามลำดับ

 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561